European Waste to Energy (WTE) Plant Market, Forecast to 2020
The European Union’s 2020 Renewable Energy Target Will Favour the WTE Market